DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS IS BELANGRIJK VOOR ONS.

Gio Bouw waardeert uw belangstelling voor haar website. Uw privacy is belangrijk en daarom willen wij u informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en de behandeling van persoonsgegevens.

  1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke van  Gio Bouw voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Giovanni Muyllaert (tel. 0476 23 46 07– info@giobouw.be)

 

  1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Giobouw verzamelt uw identificatiegegevens zoals naam (natuurlijke persoon of rechtspersoon + juridische vorm), adres (woonplaats of maatschappelijke zetel), e-mail, telefoon, gsm, fax, ondernemingsnummer en aard van de eventuele commerciële activiteiten. 

  1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Uw gegevens worden door Giobouw zorgvuldig verzameld en bewaard overeenkomstig de relevante bepalingen van GDPR. Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken partij bent, of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan.

Giobouw verbindt zich ertoe deze gegevens enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde  doeleinden te verzamelen. Uw gegevens zullen door Giobouw niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt.

  1. VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

 

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Hierin maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij de gegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

  1. NAUWKEURIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Giobouw streeft ernaar de persoonsgegevens die worden verzameld nauwkeurig, volledig en bijgewerkt te houden, rekening houdend met de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld en worden gebruikt. Giobouw vertrouwt erop dat de betrokkenen de nauwkeurigheid en volledigheid van de persoonsgegevens in stand zullen houden.

 

  1. BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID

Giobouw biedt gepaste administratieve, technische en fysieke waarborgen, ontworpen om persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies, manipulatie, ongeoorloofde bekendmaking of toegang, gebruik en alle andere onwettige vormen van verwerking van persoonsgegevens in ons bezit.

  1. GEGEVENSPORTABILITEIT EN RECHT OP BEPERKING VAN OF BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS RECHT OP TOEGANG, VERBETERING EN HET WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De toepasselijke wetgeving geeft u het recht te weten hoe Giobouw uw persoonsgegevens verwerkt. U heeft op elk moment het recht om gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  1. BEWARING VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden zo lang als nodig bijgehouden voor de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld of met het oog op de naleving van toepasselijke wetgeving of ter bescherming van het gerechtvaardigde belang van de onderneming (bv. verjaringstermijnen).

  1. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING.

Deze privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied BRUGGE zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van de verklaring.